Alokito Bangladesh

amardesh

Bangladesh pratidin

Bhorer Dak

Bonik Barta

Daily Bhorer Kagoj

Daily Inqilab

Daily Ittefaq

Daily Manab Zamin

Daily Naya Diganta

Daily Sangram

Dainik Amadershomoy

Jai Jai Din

janakantha

Jugantor

Kalerkantho

Manob Kantha

prothom alo

samakal

Sangbad